Busca  
  Inglês   
  

Present perfect simple
The Present Perfect Simple connects the past and the present.

x   Nesta matéria
Text: On tour round Europe
Próxima